Inventiva Asociación

Estatutos

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, DURACIÓN, ENDEREZO, FINS, ACTIVIDADES E ÁMBITO.

ARTIGO 1. Denominación.

En Vigo, o 25 de febreiro de 2015 con personalidade xurídica e plena capacidade de obrar, de conformidade coa Lei orgánica 1/2002, constituíuse a Asociación sen ánimo de lucro de familias con fillos creativos, altamente capaces, superdotados con ou con calquera tipo de talento ou preocupación por aprender co nome de “Inventiva”.

Inventiva rexerase polos preceptos da citada Lei de Asociacións, polos presentes Estatutos, en canto non sexan contrarios á Lei, e polos acordos válidamente adoptados polos seus órganos de goberno, sempre que non sexan contrarios á Lei e / ou os Estatutos.

ARTIGO 2. Duración.

Esta asociación constitúese por tempo indefinida.

ARTIGO 3. Enderezo Social.

A asociación ten o seu enderezo social en García Barbón nº 133 5ºB en Vigo, Pontevedra. O cambio de domicilio social será competencia da Asemblea Xeral, aínda que a Xunta Directiva poderá propoñelo pero deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral.

ARTIGO 4. Fins.

O motivo fundamental da existencia desta Asociación é o apoio integral a nenos e mozos con algún tipo de preocupación ou talento intelectual, para contribuír ao seu pleno desenvolvemento persoal e para que o seu talento beneficie á comunidade. Tamén dará cabida a todas as familias que estean interesadas no desenvolvemento intelectual e creativo dos seus fillos. Para tal fin, os fins desta Asociación son os seguintes:

1. Contribuír á detección, diagnóstico, avaliación e coidado de nenos e mozos con altas habilidades intelectuais ou con algún tipo de talento para conseguir un desenvolvemento e promoción completos e harmoniosos, tanto individualmente como na familia, na escola e no ambiente social para o completo desenvolvemento das súas potencialidades e personalidade. Promover a igualdade de oportunidades e a integración de todos estes nenos.

2.    Promover, apoiar e fomentar todo tipo de actividades curriculares, formativas, artísticas, culturais, deportivas, recreativas, científicas e de investigación que favorezan o desenvolvemento persoal e grupal de todos os nenos con intereses intelectuais ou artísticos.

A promoción e difusión da ciencia, a cultura en xeral, a promoción e coordinación de iniciativas individuais, colectivas ou institucionais no devandito ámbito, a organización, difusión e mantemento de arquivos, bibliotecas gráficas, sonoras ou de imaxe e exposicións, mostras e museos, a organización. de ciclos de conferencias, xornadas, seminarios e cursos de formación, divulgación ou estudos, a produción de publicacións e edicións de obras, a investigación e textos literarios, artísticos, etnográficos, históricos, económicos ou sociais en xeral, a convocatoria de premios e concursos, a concesión de de premios, bolsas e axudas á investigación, así como as actividades relacionadas cos fins expresados, sexan causa ou consecuencia dos mesmos ou sexan aconsellables a xuízo da Xunta Directiva para a súa mellor realización.

3.    Fomentar a cooperación coas Administracións Públicas no desenvolvemento e aplicación da lexislación e programas específicos para nenos e mozos con altas capacidades ou algún tipo de talento. Inventiva traballará, colaborará, intervirá, cooperará, contribuirá, reforzará calquera recurso e/ou actividade dirixida á consecución do obxectivo proposto.

Acordará co resto de persoas, asociacións, institucións, empresas, organismos e administración pública e/ou privada, calquera programa, proxecto ou obxectivo que contribúa a acadar o obxectivo de mellorar a calidade de vida dos menores con Altas Capacidades ou con algún tipo. de talento e acadar unha excelencia que reverterá na sociedade.

4.    Fomentar e promover a concienciación entre profesionais, pais, institucións e Administracións e toda a sociedade sobre as especificidades que caracterizan a todos estes nenos para que contribúan positivamente ao seu pleno desenvolvemento e integración social.

5.    Apoiar o estudo e investigación científica sobre altas capacidades intelectuais, talento e desenvolvemento intelectual.

6.    Proporcionar apoio ás familias.

7.    Inventiva tamén intervirá na formación e adquisición de competencias entre o profesorado, para garantir que sexan capaces de detectar e atender adecuadamente ao alumnado con estas singularidades.

ARTIGO 5. Actividades.

Para o cumprimento destes fins levaranse a cabo, entre outras, as seguintes actividades:

1.    Aconsellar, orientar e coidar ás familias destes nenos.

2.    Promover e potenciar o desenvolvemento das súas habilidades en todos os nenos.

3.    Cooperar con institucións de todo tipo para atender as necesidades destes nenos.

4.    Organizar e desenvolver, no seu caso, todo tipo de actividades de enriquecemento para todos os seus asociados. A promoción e difusión da ciencia, a cultura e a acción cultural en xeral, o fomento e coordinación de iniciativas individuais, colectivas ou institucionais no devandito ámbito, a organización, difusión e mantemento de arquivos, bibliotecas gráficas, sonoras ou de imaxe e de exposicións, mostras e museos, a organización de ciclos de conferencias, congresos, seminarios e cursos de formación, divulgación ou estudos, a produción de publicacións e edicións de obras, de investigación e textos literarios, artísticos, etnográficos, históricos, económicos ou sociais en xeral, a convocatoria de premios e concursos, a concesión de premios, bolsas e axudas á investigación, así como as actividades relacionadas cos fins expresados, sexan causa ou consecuencia dos mesmos ou sexan convenientes a xuízo da Xunta Directiva para a súa mellor realización.

5.    Organizar actividades de lecer e tempo libre que favorezan a interacción social destes nenos e das súas familias.

6.    Obter de institucións públicas e privadas, persoas físicas e xurídicas, cantas axudas sexan necesarias para a consecución dos fins da Asociación.

7.    Difundir coñecementos sobre altas capacidades intelectuais mediante charlas, conferencias, sesións informativas, coloquios, seminarios, publicidade ou outros medios.

8.    Realizar estudos ou análises e trasladar as súas conclusións a outras asociacións, organizacións ou entidades que actúen sobre os problemas ou necesidades detectadas, para traballar conxuntamente, recibir asesoramento ou achegar á súa actividade e/ou actuacións.

9.    A constitución de grupos de aprendizaxe con este tipo de nenos, cunha metodoloxía de actuación integral que inclúa o enriquecemento e agrupación destes nenos.

10. Organizar, apoiar e participar noutras iniciativas útiles para os fins da Asociación.

11. Concluír convenios ou convenios de colaboración ou intercambio con Universidades e Empresas, Centros de Investigación e Entidades Públicas ou Privadas que promovan ou atendan aos fins desta Asociación.

12. Calquera outra que contribúa a desenvolver os fins da asociación.

ARTÍCULO 6. Ámbito territorial.

O ámbito territorial da Asociación esténdese a toda a Provincia de Pontevedra.

Non obstante, a Asociación desenvolverá os seus obxectivos e funcións en todos aqueles foros para os que estea autorizado e que considere oportuno cunha vixilancia especial na súa Comunidade de orixe.

CAPÍTULO II

OS SOCIOS

ARTIGO 7. Clases de socios.

A asociación inclúe os seguintes tipos de socios:

1.    Fundadores.

2.    Ordinarios: poden ser individuais ou familiares.

3.    Colaboradores.

4.    De honra.

1. Socios fundadores.

Son socios fundadores os que estiveron presentes na asemblea constituínte desta asociación.

2. Ordinarios.

2.1: Socios familiares ordinarios.

Familias que teñen un fillo con talento, creatividade, alta capacidade intelectual, superdotación ou altas preocupacións intelectuais. Pertencerán á asociación o pai e a nai ou titores do menor así como os seus irmáns.

Un membro da unidade familiar maior de idade terá a condición de parella principal ordinaria, designado pola familia, que poderá modificar a dita designación cando o considere oportuno. Este socio será o que ostente o voto da familia, independentemente do número de membros que inclúa.

2.2. Socios ordinarios individuais.

Adulto con talento, alta capacidade, superdotación ou altas preocupacións intelectuais.

Os socios ordinarios con idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos terán a consideración de socios xuvenís ordinarios.

3. Socio colaborador.

Calquera persoa que polas súas inquedanzas ou coñecementos poida aportar algo á asociación. Colaborarán coa asociación, ben económicamente ou mediante a prestación desinteresada dos seus servizos ou ambos.

Os socios colaboradores están exentos do pago da cota e non terán voto.

Os socios colaboradores de entre 14 e 30 anos terán a consideración de socios xuvenís colaboradores.

4. Socios de honra.

Serán Socios de honra: aquelas personalidades que destacaron ou destaquen polo seu prestixio no ámbito artístico, cultural, político, científico… ou por ter contribuído de forma relevante á dignidade e desenvolvemento da Asociación, e teñan dereito a tal distinción. O nomeamento dos socios de honra correspóndelle á Asemblea Xeral, sendo a xunta directiva a encargada dos trámites necesarios.

ARTIGO 8. Procedemento de admisión.

O procedemento de admisión realizarase mediante solicitude escrita dirixida á xunta directiva. En caso de denegación poderase recorrer á asemblea de socios.

ARTIGO 9. Pérda da condición de socio.

Perderase a condición de socio:

 • Por renuncia voluntaria comunicada por escrito á xunta directiva.
 • Por incumprimento das súas obrigas económicas, se deixa de pagar cotas periódicas.
 • Por condutas incorrectas, por desacreditar á Asociación con accións ou palabras que perturben gravemente os actos por ela organizados e a normal convivencia entre os asociados.
 • Por decisión da asemblea xeral de socios acordada segundo o disposto nestes estatutos.

No caso de sancións e separación de colexiados, comunicaráselle en todo caso á persoa afectada os feitos que poidan dar lugar a tales medidas, e será oída previamente, debendo motivarse o acordo adoptado ao respecto.

ARTIGO 10. Os dereitos e deberes dos socios.

Dereitos

 • Dereito a participar e ser escoitado ante os órganos de goberno da asociación.
 • Ser convocado ás Asembleas no tempo e forma oportunas.
 • Compare no expediente e libro de rexistro de asociados.
 • Goza de todas as vantaxes e beneficios que pode ofrecer a Asociación.
 • Asistir a todos os actos organizados pola Asociación.
 • Participar nas actividades da Asociación e traballar para acadar os seus fins.

Deberes

 • Prestar os servizos que determinen os Estatutos, o Regulamento de Réxime Interno e os acordos do Consello de Administración.
 • Cumprir os límites establecidos.
 • Respectar ou dispoñer dos estatutos e dos acordos vixentes das Asembleas e da Xunta Directiva.
 • Coñecer e respectar os acordos adoptados pola Asemblea e os Órganos de Goberno Coñecer e respectar o texto íntegro dos Estatutos e do Regulamento de Réxime Interior e as súas modificacións posteriores.

ARTIGO 11. Dereito a voto e de elección.

Terán dereito a voto na asemblea xeral aquelas persoas que teñan a condición de familiar ordinario ou familiar.

 • As persoas con dereito a voto tamén terán os seguintes dereitos:
 • Elixir e ser elixido como membros da xunta directiva da asociación
 • Impugnar os acordos adoptados polos órganos de goberno da asociación
 • Estar informado sobre o estado das contas da Asociación.
 • Delegar o seu voto noutro compañeiro ou outro membro da súa unidade familiar, que deberá, no caso de non ser un membro ordinario da mesma unidade familiar, acreditar o seu poder ante o secretario da Asemblea antes de iniciar a reunión.
 • Desempeñar os cargos para os que foi elixido.

CAPÍTULO III

ÓRGANOS DA ASOCIACION

ARTIGO 12. Órganos de Goberno e representación da Asociación.

Os órganos da Asociación son a Asemblea Xeral de Socios e a Xunta Directiva.

CAPÍTULO IV

ASAMBLEA XERAL

ARTIGO 13. Natureza.

A Asemblea Xeral de Socios é o órgano supremo, estará integrada por todos os asociados. Pode ser ordinario e extraordinario.

A Asemblea Ordinaria deberá reunirse unha vez ao ano, no período comprendido entre setembro e novembro, para aprobar o balance, orzamento e memoria do exercicio anterior. O resto das Asembleas serán Extraordinarias.

ARTIGO 14. Convocatoria.

A Asemblea Xeral Ordinaria ou Extraordinaria convocarase por escrito ou por outros medios que garantan a súa recepción, facendo constar o lugar, día e hora da reunión así como a orde do día con expresión concreta dos asuntos a tratar. Entre a convocatoria e o sinalado para a celebración da Asemblea en primeira convocatoria deberán transcorrer, polo menos, quince días, podendo indicarse tamén, se é o caso, a data e hora en que se reunirá a Asemblea en segunda convocatoria, sen que entre uns e outros poidan transcorrer. un período inferior a quince minutos.

ARTIGO 15. Facultades da Asamblea General.

a)    A elección e cesamento dos membros da Xunta Directiva, así como a súa supervisión e control.

b)    Aprobar a xestión da Xunta Directiva.

c)    Examinar e aprobar as contas anuais.

d)    Establecer taxas ordinarias ou extraordinarias.

e)    Modificación dos Estatutos. A modificación será proposta a través da Xunta Directiva e as posibles modificacións remitiranse xunto coa convocatoria da Asemblea.

f)     Disolución da asociación.

g)    Disposición e alleamento de bens.

h)   Calquera outra que non sexa competencia atribuída a outro órgano social.

i)     Os actos de federación e confederación con outras asociacións, ou o abandono de calquera delas.

j)      A adopción do acordo definitivo de separación das persoas asociadas.

k)    Permitir que interveñan expertos na asemblea, con voz pero sen voto.

ARTIGO 16. Réximen de adopción de acordos.

As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas en primeira convocatoria cando concorra un terzo dos colexiados con dereito a voto, e en segunda convocatoria con independencia do número de colexiados con dereito a voto.

Os acordos adoptaranse por maioría simple das persoas presentes ou representadas cando os votos afirmativos superen os negativos, non se computarán para estes efectos os votos nulos, en branco e as abstencións.

Será necesaria a maioría absoluta das persoas presentes ou representadas, que resultará cando os votos afirmativos superen a metade delas, para:

1.    Disolución da asociación.

2.    Modificación de Estatutos.

3.    Alienación, alleamento ou gravame dos bens que integran o inmobilizado.

4.    Destitución dos membros da Xunta Directiva.

Os acordos da Asemblea, legalmente adoptados, son obrigatorios para todos os colexiados, incluso ausentes e disidentes, sen prexuízo dos dereitos de recusación recoñecidos pola lei.

Os acordos transcribiranse a un libro de actas, cuxo contido o secretario poderá expedir certificacións co visto e prace do presidente.

CAPÍTULO V

XUNTA DIRECTIVA

ARTIGO 17. Natureza e composición

A Xunta Directiva é o órgano de representación que xestiona e representa os intereses da Asociación, de conformidade coas disposicións e

directivas da Asemblea Xeral.

Estará integrado por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesoureiro e 4 vogais que determine a Asemblea Xeral.

Todos os cargos da Xunta Directiva serán non onerosos.

O presidente, vicepresidente e secretario da Xunta Directiva serán, pola súa vez, presidente, vicepresidente e secretario da Asociación e da Asemblea Xeral.

ARTIGO 18. Procedementos para a elección e sustitución de membros

A elección dos membros da Xunta Directiva pola Asemblea Xeral realizarase mediante a presentación de candidaturas, que permitirán unha adecuada difusión.

A Xunta Directiva informará aos colexiados dos cargos vacantes mediante comunicación previa á circular na que se convoque a Asemblea, outorgando un prazo mínimo de quince días para a presentación das candidaturas.

Neste prazo, as solicitudes terán que ser depositadas no buzón da Asociación, indicando o nome e apelidos do candidato, a súa condición de socio e o posto para o que concorre.

Os requisitos esenciais serán: ser maior de idade, estar en pleno uso dos seus dereitos como socio e non estar incurso en ningún dos motivos de incompatibilidade establecidos na lexislación vixente.

Todos os membros da Xunta serán elixidos democraticamente o día da Asemblea Xeral mediante voto directo e secreto, por maioría simple dos votos emitidos.

ARTIGO 19. Duración dos cargos e vacantes

Todos os cargos da Xunta Directiva terán unha duración máxima de dous anos consecutivos e poderán ser renovados por períodos consecutivos de dous anos.

A renovación das prazas realizarase da seguinte forma:

1.-Transcorrido o prazo dos dous primeiros anos, a renovación farase total ou parcialmente segundo os casos.

2.- Calquera vacante que se produza no seo da Xunta Directiva antes do vencemento do prazo será cuberta provisionalmente, polo tempo que falte ata a próxima Asemblea, polo candidato que nas eleccións seguise a vacante en número de votos ou no seu defecto por o elixido pola Xunta Directiva. O posto vacante será votado na próxima Asemblea.

ARTIGO 20. Reunións e quórum de constitución de acordos

A Xunta Directiva reunirase obrigatoriamente unha vez ao mes. Non obstante, poderán celebrarse cantas reunións o presidente considere oportunas. As reunións celebraranse logo de convocatoria por escrito do presidente ou por calquera outro medio que garanta a recepción. Entre a convocatoria e a celebración da reunión deberán transcorrer polo menos cinco días.

A convocatoria deberá incluír a orde do día.

Excepcionalmente, a Xunta Directiva poderá convocarse con 24 horas de antelación.

Os acordos da Xunta Directiva adoptaranse por maioría simple de votos presentes. En caso de empate, o voto do presidente ou de quen desempeñe as súas funcións será de calidade.

A non asistencia a máis de tres reunións da Xunta Directiva sen notificar ou xustificar a ausencia dará lugar á baixa como membro da Xunta, salvo que a maioría do dito órgano decida outra cousa. A resolución adoptarase logo de audiencia do interesado.

ARTIGO 21. Facultades da Xunta Directiva

1.- Dirixir as actividades sociais e realizar a xestión económica e administrativa da Asociación.

2.-  Executar os acordos da Asemblea.

3.- Elaborar e someter os orzamentos e contas anuais para a súa aprobación á Asemblea Xeral.

4.- Elaborar, se é o caso, o regulamento de réxime interior.

5.- Resolver sobre a admisión e baixa de asociados.

6.- Velar polo cumprimento dos estatutos e acordos tomados pola Asemblea Xeral.

7.- Nomear, coordinar e dirixir o traballo das comisións de traballo que se consideren necesarias.

8.- Desenvolver cantas actuacións teñan por obxecto o mellor cumprimento dos fins da Asociación, sempre que non sexan competencia exclusiva da Asemblea Xeral.

ARTIGO 22. Presidente

1.- Representará legalmente á Asociación ante todo tipo de persoas e organismos públicos ou privados.

2.- Manterá o contacto necesario e a axeitada relación coas administracións ou institucións públicas para a consecución dos fins da Asociación.

3.- Convocará, presidirá e levantará as sesións que celebren a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva.

4.- Dirixirá as deliberacións de ambas as partes.

5.- Ordenará os pagamentos e cobros visados ​​polo tesoureiro e asinará, xunto co secretario, as actas das sesións e demais documentos expedidos pola Asociación.

6.- Resolverá, xunto co vicepresidente, secretario e tesoureiro, os imprevistos ou urxentes, debendo dar conta posteriormente á Xunta Directiva e á Asemblea Xeral.

ARTIGO 23. Vicepresidente

O vicepresidente substituirá ao presidente na súa ausencia, por enfermidade ou calquera outra causa, e terá as mesmas facultades que el.

ARTIGO 24. Secretario

O secretario da Xunta Directiva, que tamén é o da Asemblea Xeral, ademais de redactar as actas das reunións e expedir as correspondentes certificacións visadas polo presidente, correspóndelle a realización do labor meramente administrativo da Asociación. Así mesmo, xestionará os expedientes e custodiará a documentación da entidade.

ARTIGO 25. Tesoureiro

O tesoureiro encargarase da xestión económica dos intereses da Asociación e efectuará os pagamentos que procedan, coa sinatura do presidente ou, se é o caso, do vicepresidente ou secretario.

Elaborará os orzamentos anuais así como os balances definitivos do exercicio, para a súa aprobación pola Asemblea Xeral, velando pola boa orde económica da Asociación, dirixindo e ordenando a súa contabilidade.

ARTIGO 26. Vocais

Os poderes dos membros son:

1.- Coñecer os problemas, suxestións e observacións que lles fagan chegar os asociados e trasladalos á Xunta Directiva.

2.- Promover cantas iniciativas consideren oportunas segundo os fins e actividades da asociación.

3.- Asistir ás reunións convocadas pola Xunta Directiva.

ARTIGO 27. Comisións de traballo  

Os membros da Xunta Directiva representarán ante esta as distintas comisións de traballo que a propia Xunta acorde establecer por iniciativa propia ou de calquera socio.

Estas comisións terán como finalidade:

1.- Supervisar e garantir o mellor funcionamento dos servizos e prestacións que se ofrecen aos socios.

2.- Asistir a todos os servizos creados pola Asociación.

O membro da Xunta Directiva que os represente deberá informar periodicamente do seu desenvolvemento.

As comisións estarán integradas polo menos por un membro da Xunta Directiva, así como polo número de socios que se consideren necesarios para o seu funcionamento.

Poderá pertencer a estes calquera membro da Asociación.

ARTIGO 28. Responsabilidades

Os membros da Xunta Directiva terán as responsabilidades propias do seu cargo, así como calquera outra que a Xunta Directiva ou o seu presidente lles encomende e acepten.

CAPÍTULO IV

PATRIMONIO FUNDACIONAL E RÉXIMEN ECONÓMICO

ARTIGO 29. Patrimonio.

No momento da súa constitución, a asociación carece de patrimonio.

ARTIGO 30. Réximen Económico.

Os medios económicos para cumprir os seus fins serán os seguintes:

 • As cotas ordinarias, que serán anuais. As cantidades determinaranse na Asemblea Xeral e o seu pagamento poderá fraccionarse.
 • As achegas dos socios colaboradores.
 • Doazóns de entidades e empresas ás que se lles dará a conseguinte difusión.

ARTIGO 31. Liquidación.

Unha vez satisfeitas as débedas, o resto, se é o caso, porase á disposición da Xunta Directiva, para que sexa doado a unha institución educativa ou cultural sen ánimo de lucro, na forma que acorde a asemblea xeral de socios. .

Os liquidadores terán as funcións establecidas nos apartados 3 e 4 do artigo 18 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo.

A Asociación disolverase voluntariamente por acordo dos socios adoptado por dous terzos dos asistentes á Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para o efecto. Acordada a disolución, a Asemblea Xeral Extraordinaria nomeará tres asociados liquidadores que, xunto co Presidente e o Tesoureiro, procederán a executar a liquidación do patrimonio, pagando débedas, cobrando créditos e determinando a liquidez resultante. O patrimonio resultante, unha vez efectuada a liquidación, será doado a outra asociación sen ánimo de lucro inscrita na comunidade autónoma que teña fins igual ou análogo a esta Asociación. O xustificante da doazón presentarase no rexistro da Asociación correspondente para proceder á inscrición da disolución da Asociación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo o non previsto nos seguintes Estatutos será de aplicación a vixente Lei de asociacións de 1/2002, do 22 de marzo, e disposicións complementarias.

Contacta connosco

Tes algunha dúbida?